ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ MENSHIRTS.GR

Παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτυακού τόπου

Ο παρών ιστότοπος www.menshirts.gr όπως και ο ιστότοπος www.menshirts.shop,  έχουν σκοπό την παροχή άμεσης ενημέρωσης για τα παραγόμενα προϊόντα της MENSHIRTS.GR και παρέχουν την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας καθώς και για διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την MENSHIRTS.GR , μέσα από τον σχολιασμό και την εκδήλωση της προτίμησής τους σε συγκεκριμένα είδη, αξιοποιώντας εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης των διαδικτυακών τόπων www.menshirts.gr, www.menshirts.shop,αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους η MENSHIRTS.GR τηρεί και επιβάλλει κατά την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών  της κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί και σύμφωνοι με το ισχύον δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές διατάξεις. Η μη συμμόρφωση των χρηστών των ιστοσελίδων ή και τρίτων προσώπων προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της MENSHIRTS.GR σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν παράλληλα το δικαίωμα της MENSHIRTS.GR να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης που επισκέπτεται τους διαδικτυακούς τόπους αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

Όροι χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.menshirts.gr, αποτελεί ιδιοκτησία της MENSHIRTS.GR και μέσω αυτής προσφέρει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της υπό τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων των διαδικτυακών τόπων καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών τους μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ  ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  MENSHIRTS.GR  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.menshirts.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη

I. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των προϊόντων και Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.menshirts.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στον δικτυακό τόπο από την MENSHIRTS.GR προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην MENSHIRTS.GR, διατίθενται δε στους επισκέπτες τους αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την MENSHIRTS.GR, είναι αποκλειστικά σήματα της MENSHIRTS.GR, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στους δικτυακούς τόπους δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.menshirts.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτών των δικτυακών τόπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών της MENSHIRTS.GR  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Επομένως, κανένα εξ αυτών δεν επιτρέπεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της MENSHIRTS.GR ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

II. H MENSHIRTS.GR καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται και εμφανίζονται κάθε φορά στους δικτυακούς τόπους της να είναι, κατά το μέτρο του δυνατού, ακριβή και αληθή.

III. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου  www.menshirts.gr. Η σχετική πρόσβαση ίσως να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που κάνουν δυνατή την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.menshirts.gr .

IV. Η χρήση των ιστοτόπων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτα πρόσωπα. Ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους ιστοτόπους σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτούς, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της MENSHIRTS.GR.

V.Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων,   αλλά δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Η MENSHIRTS.GR  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η MENSHIRTS.GR  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

VI. Η MENSHIRTS.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες των δικτυακών τόπων ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

VII. Η  MENSHIRTS.GR  . έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω των δικτυακών της τόπων.

VIII. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η MENSHIRTS.GR  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στην χρήση του οποίου προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η MENSHIRTS.GR  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επιπλέον, η MENSHIRTS.GR  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. MENSHIRTS.GR δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η MENSHIRTS.GR

IX. Ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία του ονόματός, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλικίας του να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της MENSHIRTS.GR στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εφόσον παύσει να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για διαγραφή από το συναθροιστή.

X. Ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων μπορεί να λαμβάνει μέρος σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς που διεξάγονται μέσω αυτών, τηρώντας τους επί μέρους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του εκάστοτε διαγωνισμού.

XI. Ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διατιθέμενα προς πώληση εξ αποστάσεως προϊόντα που προβάλλονται στους διαδικτυακούς τόπους, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία παραγγελίας που έχει αναπτύσσεται στις επιμέρους ιστοσελίδες.

XII. Ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην MENSHIRTS.GR μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα “Επικοινωνία”, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος.

XII. Η επίσκεψη των δικτυακών τόπων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

XIV. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της MENSHIRTS.GR  και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

XV. Για οποιαδήποτε τυχών διαφορά προκύψει αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Στο παρόν περιγράφεται η πολιτική της MENSHIRTS.GR  σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων της (εφεξής “χρήστες”).

I. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της MENSHIRTS.GR  και κατά την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία σας (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Διευκρινίζεται ότι η MENSHIRTS.GR  δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Επομένως, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων της MENSHIRTS.GR  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η MENSHIRTS.GR  ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στόχο έχει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της ορθής πρακτικής και χρήσης σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της MENSHIRTS.GR  και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με την MENSHIRTS.GR  . Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην MENSHIRTS.GR  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς σκοπούς. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06.. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

II. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στα sites MENSHIRTS.GR, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να “φορτώνονται” στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server της MENSHIRTS.GR  αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στα sites της MENSHIRTS.GR  ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις Υπηρεσίες της.

III. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της MENSHIRTS.GR στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την MENSHIRTS.GR  ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

IV. Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στις ιστοσελίδες της MENSHIRTS.GR

V. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η MENSHIRTS.GR λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών που είναι υπό τον έλεγχό της. Όμως, επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και παρά το γεγονός ότι η MENSHIRTS.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων της, σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των εξυπηρετητών της (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον Η/Υ του χρήστη προς τους εξυπηρετητές (servers) της MENSHIRTS.GR ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην MENSHIRTS.GR ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος διαμέσου ή σε διασύνδεση με τον παρόντα δικτυακό τόπο.